استقرار اتوماسیون اداری برید در شرکت سایپا لجستیک

در خردادماه 94 این شرکت اتوماسیون اداری خود را تغیر و سازمان الکترونیک برید را جایگزین نمودند و کلیه اطلاعات قبلی سازمان با موفقیت در طی فرآیند کانورت به اتوماسیون برید منتقل گردید.saypa esteghrar