امکان درج امضای دیجیتال دبیرخانه نهاد بر روی نامه های ارسالی از طریق سيستم سیتاد و سیماد

با همکاری تیم امنیت نهاد ریاست جمهوری امکان درج امضای دیجیتال نهاد بر روی نامه های ارسالی از طریق سيستم سیتاد و سیماد فراهم شد.

imag