برگزاری دوره های آموزشی اوراکل برای مناطق خطوط لوله و مخابرات نفت کشور

دوره آموزش تئوری و عملی مقدماتی پایگاه داده اوراکل در دو گروه از کارشناسان مناطق 11 گانه و ستاد خطوط لوله و مخابرات نفت کشور از تاریخ 16/03/94  تا 27/3/94 در مجتمع آموزشی پسیان برگزار شد.

images 2