اتخاذ رويكرد مديريت مبتنی بر مشتری به جای مديريت مبتنی برمحصول

بريد امروز تحولي نو را آغاز نموده است. تحولي اساسي در همه ابعاد كسب و كار، تحولي نو در رويكردها. تغيير رويكرد شركت از مديريت مبتني بر محصول به مديريت مبتني بر مشتري. در اين رويكرد بريد مشتري را در كانون توجه خود قرار داده است. و از اين رو مدلي اوربيتالي را بنا نهاده است كه در آن ديدگاهي 360 درجه نسبت به مشتري دارد. در اين رويكرد نيازهاي مشتري سنگ بناي ارزشهاي پيشنهادي به مشتريان است كه هر تجربه خوشايندي كه براي مشتريان ايجاد شده است را در بر مي گيرد. دغدغه و هدف اصلي شركت ايجاد تجربيات خوشايند با مشتري است و از اينرو تمامي ارتباطات شركت با مشتريان اعم از بازاريابي، فروش، انعقاد قرارداد، ارائه خدمات، استقرار محصول و ارائه راهكاري مختلف، ارائه خدمات پس از فروش، سايت، پرتال مشتريان همه و همه تلاشي در جهت ايجاد تجربيات خوشايند با مشتريان و رفع نيازها و دغدغه هاي آنهاست.
چنين رويكردي همه اركان شركت اعم از فرآيندها، ساختارها و وظايف را دچار تحولات اساسي خواهد نمود. از اينرو بريد تغييرات اساسي در ساختار و سازماندهي خود صورت داده است كه تمامي جنبه هاي ارتباط با مشتري را در بر مي گيرد. از اين پس مشتريان بريد شاهد اين تغيير و تحولات خواهند بود و تجربيات جديدي را از ارتباط با بريد حاصل خواهند نمود.
در اين زمينه و با توجه به ويژگيهاي سايت شركت اقدامات اوليه در اين زمينه صورت گرفت و شما مشتريان گرامي از اين پس از طريق سايت شركت در جريان تغيير و تحولات داخلي در اين راستا قرار خواهيد گرفت. مركز اين تغييرات پيشنهادات ارزشي بريد به مشتريان است.


Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/baridsof/public_html/pargar/templates/Amaspad_Baridsoft/lib/framework/helper.layout.php on line 150

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/baridsof/public_html/pargar/includes/application.php on line 536

Hnew1

Hnew2

 


ارزش‎های پرگار

 

کاهش هزينه‌ها
از ارزشهاي اصلي كه مي بايست در تك تك محصولات نرم افزاري سازماني مورد توجه قرار گيرد كمك به كاهش هزينه هاست.

بهينه/اصلاح نمودن فرآيندهای سازمانی
 بدليل شفاف شدن فرآیندها در دوره استقرار سيستم، امكان بررسي،اصلاح و بهينه نمودن فرآیندها در سازمان فراهم ميگردد. همچنين پس از آن به دليل وجود ابزاری که به صورت یکپارچه در سازمان به کار گرفته میشود اصلاح نمودن یک فرآیند سازمانی بسيار ساده‌تر و سریعتر خواهد بود.

شفافيت عملکردها
 به دليل ثبت تمامی رخدادها و امکان استخراج داده‌ها از آنها و همچنين در اختيار بودن داده‌هایی که بر اساس عمليات واقعی سازمان بدست می‌آید، عملکردها به صورت شفافتری قابل بررسی خواهند بود.

 

سرعت اجرای فرآيندهای سازمانی
 به دليل استفاده از ابزارهای الکترونيکی سرعت پردازشها و به جریان افتادن داده‌ها بسيار بالاتر خواهد بود که در نتيجه، فرآیندهای سازمان سریعتر اجرا خواهند شد.

حصول داده‌های واقعی و تصميم ساز از عملکردها
 وجود اطلاعات و در دسترس بودن آنها به مدیران سازمان اجازه ميدهد تا در زمانهاي بحراني در كوتاهترین زمان اطلاعات لازم را در اختيار داشته باشند و تصميمهاي لازم را بر اساس درک درستی از شرایط اتخاذ نمایند.

 

ايجاد بستري براي رشد و گسترش سازمان
پرگار  با فراهم نمودن بستري مناسب براي كنترل فرآیندهاي سازماني امكان مدیریت بهتر آن را براي گسترش و رشد آتي سازمان فراهم مينماید.

افزايش تعامل در سطح سازمان
 به سبب اجرا شدن یكپارچه فرآیندهای اطلاعاتی در سطح سازمان و وجود بستر الكترونيكي، امكان تعامل ميان كاركنان سازمانها بيشتر ميشود.

كاهش خطاي نيروانساني
به سبب خودكار شدن بسياري از فرآیندها و محاسبات در سطح سازمانها ميزان عمليات تكرارپذير كاركنان كاهش يافته و نقش پرسنل در اجراي فرآیندها كاهش مي‌یابد و در نتيجه خطاي نيروي انساني در سطح سازمان كاهش خواهد یافت.

كاهش زمان پاسخگويي
با بهبود فرآیندهاي سازمان و افزایش سرعت كارها و در دسترس بودن اطلاعات سرعت پاسخگویي به ارباب رجوعهای سازمان(داخلی و خارجی) افزایش مي‌یابد.

يكپارچگي
 کليه عمليات قابل اجرا در نرم‌افزارهاي بريد باید از طریق یک محيط یکپارچه قابل انجام باشد. همچنين نرم‌افزار باید این یکپارچگی را در سطح فرآیندها نيز تامين نماید. به عبارت دیگر این امکان باید مهيا باشد که بتوان فرآیندی را با استفاده از مولفه هاي در زير سيستمهاي متفاوت اجرا نمود. یکپارچگی در سطح داده‌ها از منظر نگهداری و ذخيره‌سازی داده‌ها یک هدف نيست اما امکان استخراج داده‌ها و بدست آوردن اطلاعات در قالبی یکپارچه مورد نياز است.

جامعيت
ميزان پوشش فرآیندهای سازمانی به طور عمومی بسيار مهم است. پرگار این قابليت را برای سازمان مخاطب ایجاد  مي نمايد تا بتواند بدون نياز به ابزارهای عمومی جانبی. عمده عمليات داخل سازمان را در بستر این محصول نرم‌افزاری پوشش دهد

فرآيند محوری
اساس کارکرد پرگار منطبق بر تعریف و اجرای فرآیندهای سازمانی است. به عبارتی طراحی پرگار به گونه‌ای است که محور اصلی به جای داده‌ها. فرآیندها در نظر گرفته مي شودو البته فرآیندهای سازمانهای متفاوت لزوما هم شکل نيستند.

انعطاف پذيری
پرگار را مي توان با تغييرات سازماني تطبيق داده و هماهنگ نمود
 

توسعه پذيری
پرگار امكان تغيير و توسعه نرم افزار مطابق با نياز مشتري را فراهم مي آمورد