• درخواست دمو

  نام(*)
  Invalid Input

  نام خانوادگی(*)
  Invalid Input

  نام سازمان(*)
  Invalid Input

  جایگاه سازمانی
  Invalid Input

  استان(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  شهر(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  تلفن ثابت(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  تلفن همراه
  Invalid Input

  آدرس ایمیل
  Invalid Input

  Invalid Input

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">دربرخی از سازمانها ترجیح كاربر استفاده از امضا به جای تصویر امضا در قسمت های مختلف برنامه میباشد.امضای الكترونیك امكانی است كه با استفاده از آن میتوان امضای كاربر را از یك ابزار جانبی دریافت كرده&nbsp; و به سازمان الكترونیك ارائه كرد.استفاده از این ابزارها علاوه بر تضمین امنیت ساز و كارهای هویت برنامه میتواند برای كاربر راحت تر و مملوس تر نیز باشد.</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">قابلیت ها:</span></span></p> <ul> <li dir="RTL"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان استفاده در تعریف امضا در سیستم</span></span></li> <li dir="RTL"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span dir="RTL">امكان استفاده از این قابلیت در زمان امضای نامه</span></span></span></li> </ul>

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">با توجه به گسترش اهمیست و حساسیت اطلاعات نگرانی برای تامین آن نیز گسترش می یابد. از آنجا كه اطلاعات مكاتبات سازمان ها همانند شریان حیاتی در گردش اطلا عات در سازمان میباشد لازم است تمهیدات لازم و كافی درز خصوص تامین امنیت آنها صورت پذیرد. با توجه به مطرح شدن نیازمندیهای جدید در زمینه ی امنیت و با توجحه به اهمیت بالای مسائل تایید هویت ، تمامیت و انكارپذیری در نرم افزار برید اضافه كردن امكاناتی به منظور تامین نیازمندی های ذكر شده لازم به نظر میرسید.حل مشكلات بیان شده با استفاده از زیر سیستم امضای دیجیتال قابل حل خواهد بود قابلیت های زیرسیستم امضای دیجیتال به 3 بخش اصلی قابل قسمت میباشد.</span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">معرفی امضا پیگربندی امضای دیجیتال در این بخش مشخص میشود و گواهی دیجیتال كاربر به سیستم معرفی خواهند شد.</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امضا نامه:محتوای نامه با استفاده از گواهی دیجیتال كاربر امضا خواهد شد.</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">اعتبارسنجی امضای نامه: اعتبار امضای نامه با استفاده از محتوای نامه و گوتهی دیجیتال كاربر بررسی میشود.</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">زیر سیستم امضای دیجیتال وظیفه ی ذخیره و بازیابی گواهی دیجیتال كاربر و استفاده آن در امضای دیجیتال نامه را بر عهده دارد. در ضمن اعتبارسنجی نامه امضا شده نیز بر عهده ی این زیرسیستم خواهد بود.</span></span></li> </ul>

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="rtl" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">سرعت انجام كارها و پاسخگویی به آنها در فرآیندهای اداری تقریبا برابر سرعت گردش مكاتبات در سازمان ها است. گردش مكاتبات در قالب كاغذی مشكلات عدیده ای چون كندی گردش مكاتبات، حجم بالای مصرف كاغذ، گم شدن نامه ها و ... را به همراه دارد. سیستم مكاتبات برید بر آن است تا با رفع این مشكلات انجام كارها و پاسخگویی به آنها را تا حد امكان بهبود بخشد. ضریب بالای نفوذ این سیستم بخشیده است. از این رو شركت برید ارائه یك سیستم مكاتبات با قابلیت اطمینان، پایداری و دسترسی بالا را&nbsp; در دستور كار خود قرار داده است.</span></span></p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">یكپارچه سازی در عین توزیع یافتگی فرآیند گردش مكاتبات در سازمان</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">دسترسی به گردش كار و رویداد نگاری عملیات مختلف صورت گرفته بر روی نامه</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">پشتیبانی از چرخه تهیه و پاراف نامه با امكان دسترسی به نگارش ها و تغییرات مختلف صورت گرفته در متن نامه</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">پشتیبانی از فرایند پیگیری مكاتبات اداری جهت پاسخ مناسب و در زمان مورد نظر</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">پیگیری ونظارت مدیران بر روی اقدامات صورت گرفته روی نامه</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">انعطاف پذیری و طراحی پارامتریك جهت پشتیبانی از رویه های مختلف گردش مكاتبات در سازمان ها</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">نگهداری زنجیره سوابق نامه</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span dir="RTL">اطلاع رسانی آخرین وضعیت كارپوشه و پیگیری ها در زمان مقرر</span></span></span></li> </ul>

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">با راه اندازی سیستم های اتوماسیون اداری در سازمان ها و جمع شده كارتابل های دستی از میز مدیران علی رغم مزایای فراوانی كه در كارتابل های الكترونیكی در اختیار سازمان ها قرارداد، باعث بروز مشكلاتی نیز برای مدیران، علی الخصوص مدیران ارشده شده است.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">برخی از این مشكلات عبارتند از:</span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">در حالت استفاده از كارتابل دستی، مدیر انعطاف پذیری بسیار زیادی در درج دستورات و توضیحات مورد نیاز خود بر روی نامه دارد كه در حالت كارتابل الكترونیكی به سادگی فراهم نیست.</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">به دلیل طراحی عمومی كارتابل برای عموم كاربران در سطوح مختلف سازمانی، به نیازهای خاص مدیران ارشد به اندازه سایر كاربران توجه شده است. در حالیكه به دلیل اهمیت كارتابل نزد مدیران ارشد می بایست توجه ویژه ای به این موضوع شود.</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">معمولا مدیران ارشد از قابلیت ها و كاركردهای محدودی از كارپوشه استفاده می كنند. در حالیكه طراحی فعلی كارتابل به دلیل عمومیت استفاده از آن برای این دسته از كاربران پیچیده بوده و نیاز به سادگی بیشتری دارد.</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">مدیران ارشد سازمان ها معمولا دارای وقت بسیار محدودی بوده و تمایل دارند تا كارتابل خود را در سریعترین زمان ممكن و به سادگی، رسیدگی نمایند. در حالیكه كارپوشه سازمانی مطلوبیت لازم را برای مدیران ارشد فراهم نمی آورد.</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">سیستم كارتابل ویژه مدیران با روزكرد رفع این مشكلات طراحی شده است تا مدیران بتوانندكارتابل خود را در همان فضا و محیط مشابه كارتابل دستی با سرعت و سهولت مطلوب رسیدگی نمایند.</span></span></li> </ul>

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">جریان اطلاعات در سازمان ها به مثابه جریان خون در بدن حیاتی است. این در حالیست كه تنوع و پراكندگی اطلاعات سازمانی عامل سردرگمی در تصمیم گیری است. سازمان الكترونیك برید بستری ایجاد می كند تا انواع مختلف این موارد اطلاعاتی از قبیل پیام ها، مكاتبات (وارده و صادره) و فعالیت ها و كارهای شخصی و سازمانی كاربران از درون كارپوشه شخصی آنها قابل دسترسی، سازماندهی، مدیریت و طبقه بندی باشد.</span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">مدیریت ارتباطات كاربران جهت تبادل یادداشت ها، پیام ها، اسناد و مدارك، فرم ها و یا مكاتبات اداری</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">سهولت كاربری با استفاده از امكاناتی چون ارسال برای گروه ها، ارجاع گروهی، عبارت های پركاربرد، قلم نوری، ارجاع صوتی و ...</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">كارپوشه تحت وب با تمامی قابلیت ها و پیشتیبانی از مرورگرهای مختلف</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">مدیریت كارپوشه خارج از سازمان و وقت اداری بدون اتصال به شبكه با استفاده از كارپوشه همراه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( <span dir="LTR">offline</span> )</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">یكپارچه سازی درگاه های ارتباطات الكترونیكی مانند نمابر، ایمیل، تلفن گویا و ...</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">استخراج و ساخت مدل های مختلف از عملیات كارتابل جهت خودكارسازی فرآیندهای تكراری با استفاده از جایریزی اتوماتیك</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">هماهنگی، پیگیری و مدیریت جلسات</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">مدیریت اطلاعات تماس ها</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">طبقه بندی پیامها، مكاتبات، اسناد و فرم ها با استفاده از مدیریت پوشه ها</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">ارسال پیام كوتاه</span></span></li> </ul>

شرکت دانش بنیان

بیش از ۱۲۰۰ مرکز نصب در سراسر کشور

بیش از صدها هزار کاربر در سطح کشور

۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک