مديريت مكاتبات اداري

سرعت انجام كارها و پاسخگویی به آنها در فرآیندهای اداری تقریبا برابر سرعت گردش مكاتبات در سازمان ها است. گردش مكاتبات در قالب كاغذی مشكلات عدیده ای چون كندی گردش مكاتبات، حجم بالای مصرف كاغذ، گم شدن نامه ها و ... را به همراه دارد. سیستم مكاتبات برید بر آن است تا با رفع این مشكلات انجام كارها و پاسخگویی به آنها را تا حد امكان بهبود بخشد. ضریب بالای نفوذ این سیستم بخشیده است. از این رو شركت برید ارائه یك سیستم مكاتبات با قابلیت اطمینان، پایداری و دسترسی بالا را  در دستور كار خود قرار داده است.

  • یكپارچه سازی در عین توزیع یافتگی فرآیند گردش مكاتبات در سازمان
  • دسترسی به گردش كار و رویداد نگاری عملیات مختلف صورت گرفته بر روی نامه
  • پشتیبانی از چرخه تهیه و پاراف نامه با امكان دسترسی به نگارش ها و تغییرات مختلف صورت گرفته در متن نامه
  • پشتیبانی از فرایند پیگیری مكاتبات اداری جهت پاسخ مناسب و در زمان مورد نظر
  • پیگیری ونظارت مدیران بر روی اقدامات صورت گرفته روی نامه
  • انعطاف پذیری و طراحی پارامتریك جهت پشتیبانی از رویه های مختلف گردش مكاتبات در سازمان ها
  • نگهداری زنجیره سوابق نامه
  • اطلاع رسانی آخرین وضعیت كارپوشه و پیگیری ها در زمان مقرر