سیستم مدیریت كارپوشه سازمانی

جریان اطلاعات در سازمان ها به مثابه جریان خون در بدن حیاتی است. این در حالیست كه تنوع و پراكندگی اطلاعات سازمانی عامل سردرگمی در تصمیم گیری است. سازمان الكترونیك برید بستری ایجاد می كند تا انواع مختلف این موارد اطلاعاتی از قبیل پیام ها، مكاتبات (وارده و صادره) و فعالیت ها و كارهای شخصی و سازمانی كاربران از درون كارپوشه شخصی آنها قابل دسترسی، سازماندهی، مدیریت و طبقه بندی باشد.

  • مدیریت ارتباطات كاربران جهت تبادل یادداشت ها، پیام ها، اسناد و مدارك، فرم ها و یا مكاتبات اداری
  • سهولت كاربری با استفاده از امكاناتی چون ارسال برای گروه ها، ارجاع گروهی، عبارت های پركاربرد، قلم نوری، ارجاع صوتی و ...
  • كارپوشه تحت وب با تمامی قابلیت ها و پیشتیبانی از مرورگرهای مختلف
  • مدیریت كارپوشه خارج از سازمان و وقت اداری بدون اتصال به شبكه با استفاده از كارپوشه همراه       ( offline )
  • یكپارچه سازی درگاه های ارتباطات الكترونیكی مانند نمابر، ایمیل، تلفن گویا و ...
  • استخراج و ساخت مدل های مختلف از عملیات كارتابل جهت خودكارسازی فرآیندهای تكراری با استفاده از جایریزی اتوماتیك
  • هماهنگی، پیگیری و مدیریت جلسات
  • مدیریت اطلاعات تماس ها
  • طبقه بندی پیامها، مكاتبات، اسناد و فرم ها با استفاده از مدیریت پوشه ها
  • ارسال پیام كوتاه