• درخواست دمو

  نام(*)
  Invalid Input

  نام خانوادگی(*)
  Invalid Input

  نام سازمان(*)
  Invalid Input

  جایگاه سازمانی
  Invalid Input

  استان(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  شهر(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  تلفن ثابت(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  تلفن همراه
  Invalid Input

  آدرس ایمیل
  Invalid Input

  Invalid Input

سیستم مدیریت كارپوشه سازمانی

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">جریان اطلاعات در سازمان ها به مثابه جریان خون در بدن حیاتی است. این در حالیست كه تنوع و پراكندگی اطلاعات سازمانی عامل سردرگمی در تصمیم گیری است. سازمان الكترونیك برید بستری ایجاد می كند تا انواع مختلف این موارد اطلاعاتی از قبیل پیام ها، مكاتبات (وارده و صادره) و فعالیت ها و كارهای شخصی و سازمانی كاربران از درون كارپوشه شخصی آنها قابل دسترسی، سازماندهی، مدیریت و طبقه بندی باشد.</span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">مدیریت ارتباطات كاربران جهت تبادل یادداشت ها، پیام ها، اسناد و مدارك، فرم ها و یا مكاتبات اداری</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">سهولت كاربری با استفاده از امكاناتی چون ارسال برای گروه ها، ارجاع گروهی، عبارت های پركاربرد، قلم نوری، ارجاع صوتی و ...</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">كارپوشه تحت وب با تمامی قابلیت ها و پیشتیبانی از مرورگرهای مختلف</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">مدیریت كارپوشه خارج از سازمان و وقت اداری بدون اتصال به شبكه با استفاده از كارپوشه همراه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( <span dir="LTR">offline</span> )</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">یكپارچه سازی درگاه های ارتباطات الكترونیكی مانند نمابر، ایمیل، تلفن گویا و ...</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">استخراج و ساخت مدل های مختلف از عملیات كارتابل جهت خودكارسازی فرآیندهای تكراری با استفاده از جایریزی اتوماتیك</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">هماهنگی، پیگیری و مدیریت جلسات</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">مدیریت اطلاعات تماس ها</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">طبقه بندی پیامها، مكاتبات، اسناد و فرم ها با استفاده از مدیریت پوشه ها</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">ارسال پیام كوتاه</span></span></li> </ul>

شرکت دانش بنیان

بیش از ۱۲۰۰ مرکز نصب در سراسر کشور

بیش از صدها هزار کاربر در سطح کشور

۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک