امضای الكترونیكی

دربرخی از سازمانها ترجیح كاربر استفاده از امضا به جای تصویر امضا در قسمت های مختلف برنامه میباشد.امضای الكترونیك امكانی است كه با استفاده از آن میتوان امضای كاربر را از یك ابزار جانبی دریافت كرده  و به سازمان الكترونیك ارائه كرد.استفاده از این ابزارها علاوه بر تضمین امنیت ساز و كارهای هویت برنامه میتواند برای كاربر راحت تر و مملوس تر نیز باشد.

قابلیت ها:

  • امكان استفاده در تعریف امضا در سیستم
  • امكان استفاده از این قابلیت در زمان امضای نامه