• درخواست دمو

  نام(*)
  Invalid Input

  نام خانوادگی(*)
  Invalid Input

  نام سازمان(*)
  Invalid Input

  جایگاه سازمانی
  Invalid Input

  استان(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  شهر(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  تلفن ثابت(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  تلفن همراه
  Invalid Input

  آدرس ایمیل
  Invalid Input

  Invalid Input

امضای دیجیتالی

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">با توجه به گسترش اهمیست و حساسیت اطلاعات نگرانی برای تامین آن نیز گسترش می یابد. از آنجا كه اطلاعات مكاتبات سازمان ها همانند شریان حیاتی در گردش اطلا عات در سازمان میباشد لازم است تمهیدات لازم و كافی درز خصوص تامین امنیت آنها صورت پذیرد. با توجه به مطرح شدن نیازمندیهای جدید در زمینه ی امنیت و با توجحه به اهمیت بالای مسائل تایید هویت ، تمامیت و انكارپذیری در نرم افزار برید اضافه كردن امكاناتی به منظور تامین نیازمندی های ذكر شده لازم به نظر میرسید.حل مشكلات بیان شده با استفاده از زیر سیستم امضای دیجیتال قابل حل خواهد بود قابلیت های زیرسیستم امضای دیجیتال به 3 بخش اصلی قابل قسمت میباشد.</span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">معرفی امضا پیگربندی امضای دیجیتال در این بخش مشخص میشود و گواهی دیجیتال كاربر به سیستم معرفی خواهند شد.</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امضا نامه:محتوای نامه با استفاده از گواهی دیجیتال كاربر امضا خواهد شد.</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">اعتبارسنجی امضای نامه: اعتبار امضای نامه با استفاده از محتوای نامه و گوتهی دیجیتال كاربر بررسی میشود.</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">زیر سیستم امضای دیجیتال وظیفه ی ذخیره و بازیابی گواهی دیجیتال كاربر و استفاده آن در امضای دیجیتال نامه را بر عهده دارد. در ضمن اعتبارسنجی نامه امضا شده نیز بر عهده ی این زیرسیستم خواهد بود.</span></span></li> </ul>

شرکت دانش بنیان

بیش از ۱۲۰۰ مرکز نصب در سراسر کشور

بیش از صدها هزار کاربر در سطح کشور

۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک