امضای دیجیتالی

با توجه به گسترش اهمیست و حساسیت اطلاعات نگرانی برای تامین آن نیز گسترش می یابد. از آنجا كه اطلاعات مكاتبات سازمان ها همانند شریان حیاتی در گردش اطلا عات در سازمان میباشد لازم است تمهیدات لازم و كافی درز خصوص تامین امنیت آنها صورت پذیرد. با توجه به مطرح شدن نیازمندیهای جدید در زمینه ی امنیت و با توجحه به اهمیت بالای مسائل تایید هویت ، تمامیت و انكارپذیری در نرم افزار برید اضافه كردن امكاناتی به منظور تامین نیازمندی های ذكر شده لازم به نظر میرسید.حل مشكلات بیان شده با استفاده از زیر سیستم امضای دیجیتال قابل حل خواهد بود قابلیت های زیرسیستم امضای دیجیتال به 3 بخش اصلی قابل قسمت میباشد.

  • معرفی امضا پیگربندی امضای دیجیتال در این بخش مشخص میشود و گواهی دیجیتال كاربر به سیستم معرفی خواهند شد.
  • امضا نامه:محتوای نامه با استفاده از گواهی دیجیتال كاربر امضا خواهد شد.
  • اعتبارسنجی امضای نامه: اعتبار امضای نامه با استفاده از محتوای نامه و گوتهی دیجیتال كاربر بررسی میشود.
  • زیر سیستم امضای دیجیتال وظیفه ی ذخیره و بازیابی گواهی دیجیتال كاربر و استفاده آن در امضای دیجیتال نامه را بر عهده دارد. در ضمن اعتبارسنجی نامه امضا شده نیز بر عهده ی این زیرسیستم خواهد بود.