موتور گردش كار

Gardeshe Kar

با گرایش سازمان ها به سمت بهبود فرآیندها و استاندارسازی آنها كه نمونه آنرا در دریافت گواهینامه های ایزو مشاهده می نمائیم. مدیریت الكترونیكی فرآیندها تبدیل به یك نیاز مهم در سازمان ها شده است. سیستم موتور گردش كار برید این امكان را دراختیار سازمان ها قرار میدهد تا فرآیندهای خود را تعریف نموده و اسناد و مكاتبات و فرم های سازمانی خود را در انها را رصد و كنترل نمایند  و در موقع لازم آنها را بهبود بخشند. استفاده از این روش عامل كاهش چشم گیر اشتباهات كاربران در ارجاع فرمها است.

در حال حاضر در سیستم های اتوماسیون اداری قابلیت ها و كاركردهای متنوع و مختلفی جهت پیگیری كارها قرار داده شده است ولی هنوز سیستم های اتوماسیون اداری نتوانسته اند چرخه پیگیری امور را بصورت مطلوب در اختیار سازمان ها قرار دهند. با ورود سازمان ها  به بحث مدیریت فرآیندها این مشكل تا حد بسیار زیادی برطرف میشود و بسیاری از پیگیریها به صورت خودكار در داخل فرآیندهای كاری صورت خواهد پذیرفت.

فرمساز

Formsaz

امروزه در سازمان ها انعطاف در ايجاد و يا تغيير روالها و اسناد در گردش، از جمله نيازها و الزامات سازماني محسوب مي شود. ثبت، گردش و گزارش گيري از اطلاعات موجود در اين اسناد امري اجتناب ناپذير در سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي است. گرايش سازمان ها به برنامه ريزي، فرآيند محوري و استانداردسازي باعث شده است تا نياز به سيستم هايي كه بتواند تغييرات را در خود پذيرا شده و قابليت انطباق با روال هاي جديد را پيدا نمايد در سازمان ها احساس شود.

اين نيازها عمدتا در اسناد و فرم هاي سازماني و فرآيندهاي مرتبط با آنها در سازمان ديده مي شود.

  • امكان طبقه بندي و تعريف انواع فرم هاي سازماني براساس نيامندي و ساختار سازمان مشتري
  • امكان طراحي فرم هاي چند لايه با استفاده از ابزارهاي متنوع و منطعف طراحي
  • امكان ارتباط با هر يك از كاربران سيستم و يا ديگر فرم سازها از طريق دريافت و ارسال استانداردxml
  • امكان طراحي و مديريت گزارشات از طريق فراخواني فيلدهاي هر فرم و ارتباط اين فيلدها با فرمهاي ديگر و پايگاه اطلاعاتي سيستم
  • قابليت ايجاد دسترسي تا سطح فيلد روي فرم ها و دسترسي هايي چون ايجاد، ارجاع، حذف، ابطال و ... براي تك تك كاربران يا گروه هاي كاري كاربران
  • امكان الصاق تمام موجوديت هاي سازماني به فرم و گردش يكپارچه آنها در كارپوشه
  • امكان انتساب گردش كارهاي مختلف از پيش تعريف شده به يك فرم و گردش آن بصورت خودكار