موتور گردش كار

با گرایش سازمان ها به سمت بهبود فرآیندها و استاندارسازی آنها كه نمونه آنرا در دریافت گواهینامه های ایزو مشاهده می نمائیم. مدیریت الكترونیكی فرآیندها تبدیل به یك نیاز مهم در سازمان ها شده است. سیستم موتور گردش كار برید این امكان را دراختیار سازمان ها قرار میدهد تا فرآیندهای خود را تعریف نموده و اسناد و مكاتبات و فرم های سازمانی خود را در انها را رصد و كنترل نمایند  و در موقع لازم آنها را بهبود بخشند. استفاده از این روش عامل كاهش چشم گیر اشتباهات كاربران در ارجاع فرمها است.

در حال حاضر در سیستم های اتوماسیون اداری قابلیت ها و كاركردهای متنوع و مختلفی جهت پیگیری كارها قرار داده شده است ولی هنوز سیستم های اتوماسیون اداری نتوانسته اند چرخه پیگیری امور را بصورت مطلوب در اختیار سازمان ها قرار دهند. با ورود سازمان ها  به بحث مدیریت فرآیندها این مشكل تا حد بسیار زیادی برطرف میشود و بسیاری از پیگیریها به صورت خودكار در داخل فرآیندهای كاری صورت خواهد پذیرفت.