• درخواست دمو

  نام(*)
  Invalid Input

  نام خانوادگی(*)
  Invalid Input

  نام سازمان(*)
  Invalid Input

  جایگاه سازمانی
  Invalid Input

  استان(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  شهر(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  تلفن ثابت(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  تلفن همراه
  Invalid Input

  آدرس ایمیل
  Invalid Input

  Invalid Input

فرمساز

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امروزه در سازمان ها انعطاف در ايجاد و يا تغيير روالها و اسناد در گردش، از جمله نيازها و الزامات سازماني محسوب مي شود. ثبت، گردش و گزارش گيري از اطلاعات موجود در اين اسناد امري اجتناب ناپذير در سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي است. گرايش سازمان ها به برنامه ريزي، فرآيند محوري و استانداردسازي باعث شده است تا نياز به سيستم هايي كه بتواند تغييرات را در خود پذيرا شده و قابليت انطباق با روال هاي جديد را پيدا نمايد در سازمان ها احساس شود.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">اين نيازها عمدتا در اسناد و فرم هاي سازماني و فرآيندهاي مرتبط با آنها در سازمان ديده مي شود.</span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان طبقه بندي و تعريف انواع فرم هاي سازماني براساس نيامندي و ساختار سازمان مشتري</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان طراحي فرم هاي چند لايه با استفاده از ابزارهاي متنوع و منطعف طراحي</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان ارتباط با هر يك از كاربران سيستم و يا ديگر فرم سازها از طريق دريافت و ارسال استاندارد<span dir="LTR">xml</span></span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان طراحي و مديريت گزارشات از طريق فراخواني فيلدهاي هر فرم و ارتباط اين فيلدها با فرمهاي ديگر و پايگاه اطلاعاتي سيستم</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">قابليت ايجاد دسترسي تا سطح فيلد روي فرم ها و دسترسي هايي چون ايجاد، ارجاع، حذف، ابطال و ... براي تك تك كاربران يا گروه هاي كاري كاربران</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان الصاق تمام موجوديت هاي سازماني به فرم و گردش يكپارچه آنها در كارپوشه</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان انتساب گردش كارهاي مختلف از پيش تعريف شده به يك فرم و گردش آن بصورت خودكار</span></span></li> </ul>

شرکت دانش بنیان

بیش از ۱۲۰۰ مرکز نصب در سراسر کشور

بیش از صدها هزار کاربر در سطح کشور

۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک