فرمساز

امروزه در سازمان ها انعطاف در ايجاد و يا تغيير روالها و اسناد در گردش، از جمله نيازها و الزامات سازماني محسوب مي شود. ثبت، گردش و گزارش گيري از اطلاعات موجود در اين اسناد امري اجتناب ناپذير در سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي است. گرايش سازمان ها به برنامه ريزي، فرآيند محوري و استانداردسازي باعث شده است تا نياز به سيستم هايي كه بتواند تغييرات را در خود پذيرا شده و قابليت انطباق با روال هاي جديد را پيدا نمايد در سازمان ها احساس شود.

اين نيازها عمدتا در اسناد و فرم هاي سازماني و فرآيندهاي مرتبط با آنها در سازمان ديده مي شود.

  • امكان طبقه بندي و تعريف انواع فرم هاي سازماني براساس نيامندي و ساختار سازمان مشتري
  • امكان طراحي فرم هاي چند لايه با استفاده از ابزارهاي متنوع و منطعف طراحي
  • امكان ارتباط با هر يك از كاربران سيستم و يا ديگر فرم سازها از طريق دريافت و ارسال استانداردxml
  • امكان طراحي و مديريت گزارشات از طريق فراخواني فيلدهاي هر فرم و ارتباط اين فيلدها با فرمهاي ديگر و پايگاه اطلاعاتي سيستم
  • قابليت ايجاد دسترسي تا سطح فيلد روي فرم ها و دسترسي هايي چون ايجاد، ارجاع، حذف، ابطال و ... براي تك تك كاربران يا گروه هاي كاري كاربران
  • امكان الصاق تمام موجوديت هاي سازماني به فرم و گردش يكپارچه آنها در كارپوشه
  • امكان انتساب گردش كارهاي مختلف از پيش تعريف شده به يك فرم و گردش آن بصورت خودكار