سیستم گزارش های مدیریتی كاربران

در عصر اطلاعات فزونی و پراكندگی داده ها زمان محدود مدیران و مواجهه با تصمیمات ساختار نیافته،نیاز به تشریح بصری مسائل جهت ساماندهی داده های پراكنده،پایگاه های جزیره ای و نرم افزارهای غیر وابسته بصورت شاخص های متمركز را دو چندان میكند.

از این رو سیستم گزارش های مدیریتی كاربران جهت نظارت و ارزیابی سلامت عملكرد سازمانی با قابلیت مدیریت انبار داده (data warehouse)، داده های چند بعدی (اقلام آماری) و انواع گزارشات آماری طراحی و تولید گردیده است.

قابلیت مدیریت ایجاد و مشاهده داشبوردهای:

  • میزان رسوب نامه در كارپوشه ها
  • سرانه تعداد پیام
  • سرانه تعداد ارجاع
  • میزان زمان پاسخ نامه
  • آمار وضعیت كارپوشه ها
  • آمار عملیات كاربران

(به تفكیكی فرستنده، گیرنده، وتحد سازمانی، تاریخ، فوریت، محرمانگی، نوع محتوا، موضوع ...)