• درخواست دمو

  نام(*)
  Invalid Input

  نام خانوادگی(*)
  Invalid Input

  نام سازمان(*)
  Invalid Input

  جایگاه سازمانی
  Invalid Input

  استان(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  شهر(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  تلفن ثابت(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  تلفن همراه
  Invalid Input

  آدرس ایمیل
  Invalid Input

  Invalid Input

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">با گسترش میزان استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری و جایگزینی روشهای الكترونیكی بجای روشهای فیزیكی و دستی،رویكرد سازمانها به مقوله امنیت نسبت به گذشته تفاوت زیادی كرده است .از این رو تهدیدات امنیتی نیز در فضای اتوماسیون اداری شكل های جدیدی به خود گرفته است.شركت برید نیز با بهره گیری از روشهای نوین امنیتی سعی كرده است تا اطمینان خاطر را برای سازمانها ایجاد نماید.</span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">پیاده سازی زیر ساخت كلید عمومی</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">اعتبار سنجی پیشرفته كاربران از طریق احراز هویت دو عاملی</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">كنترل دسترسی</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">ردیابی وقایع</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span dir="RTL">رمزنگاری</span></span></span></li> </ul>

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">در حال حاضر جهت ارتباط سازمانهای مختلف با یكدیگرو تبادل مكاتبات بین آنها استاندارد مشخصی تحت عنوان پروتكل تبادل الكترونیكی مكاتبات ایجاد شده است.این استاندارد تنها شامل فرمت اطلاعات ارسالی و یا دریافتی میشود و از جهت نحوه ارسال و دریافت و رسانه استاندارد مربوطه مطلوبی عرضه نكرده و سیستم های مختلف جهت این ارتباط معمولا از كیل سرورهای كختلف موود استفاده می كنند. سیستم چاپاری برید سازمان الكترونیك آن را به یك میل سرور پیشرفته تبدیل می كند كه جهت ارتباط با آن میتوان مستقیما از پروتكل های استاندارد پیام رسانی استفاده كرد و مستقیما به سازمان الكترونیك برید ایمیل نمود. در این صورت سازمان نیاز به استفاده از كیل سرورهای دیگر در كنارسیستم اتوماسیون اداری خود ندارند.</span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان ارسال اتوماتیك نامه به سازمان مقصد پس از ثبت در مبدا</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان ثبت شماره دهی و توزیع نامه در مقصد بصورت اتوماتیك</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان ارسال پیام به سازمان های دیگر علاوه بر نامه</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان ارسال نامه از كارتابل اداری به پست الكترونیكی شخصی و بالعكس</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان تعریف كارتابل مجزا برای پست الكترونیكی شخصی هر كاربر</span></span></li> </ul>

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">با گسترش استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری در سازمانها و استقبال گسترده با مدیران سازمانها از این سیستمها و همچنین گسترش میزان استفاده از شبكه های كامپیوتری از جمله اینترنت و یا شبكه های ملی و سازمانی گسترده ارتباطات بین سازمانی&nbsp; تبدیل به چالشی مهم برلی سازمانها شده است. از این رو سامانه تبادل&nbsp; الكترونیكی برید بر آن است تا با در نظر گرفتن محدودیت ها و مشكلات این قبیل از شبكه ها یكپارچگی فرایند گردش مكاتبات را كه در درون سازمانها به خوبی محقق شده است در سطح فراسازمانی و یا حتی ملی گسترش دهد و از طریق یك نامه با تمامی اطلاعات مندرج در آن (نه فقط تصویر9 ما بین سازمان ها مختلف مربوط، به صورت كاملا الكترونیك و خودكار(فارغ از هرگونه ثبت و صدورهای متوالی در سازمان ها مختلف) به گردش درآید.</span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">این گردش ممكن است از طریق سرویس های نمابر <span dir="LTR">ece</span> و <span dir="LTR">ECE</span> صورت پذیرد.</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان ارسال یك موجودیت سازمانی از روشهای مختلف بصورت همزمان</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان رویداد نگاری و ذخیره سازی سوابق ارسال و تاییدیه های ارسال موجودیت سازمانی</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">قابلیت مدیریت متمركز ساز و كارهای ارسال و دریافت موجودیت های سازمانی</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">پشتیبانی از سخت افزارهای ویژه ارسال و دریافت مانند نمابرهای با قابلیت پشتیبانی از چندین خط بصورت همزمان</span></span></li> </ul>

شرکت دانش بنیان

بیش از ۱۲۰۰ مرکز نصب در سراسر کشور

بیش از صدها هزار کاربر در سطح کشور

۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک