مدیریت نمابر

Amniat

با گسترش میزان استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری و جایگزینی روشهای الكترونیكی بجای روشهای فیزیكی و دستی،رویكرد سازمانها به مقوله امنیت نسبت به گذشته تفاوت زیادی كرده است .از این رو تهدیدات امنیتی نیز در فضای اتوماسیون اداری شكل های جدیدی به خود گرفته است.شركت برید نیز با بهره گیری از روشهای نوین امنیتی سعی كرده است تا اطمینان خاطر را برای سازمانها ایجاد نماید.

 • پیاده سازی زیر ساخت كلید عمومی
 • اعتبار سنجی پیشرفته كاربران از طریق احراز هویت دو عاملی
 • كنترل دسترسی
 • ردیابی وقایع
 • رمزنگاری

چاپاری

Chapari

در حال حاضر جهت ارتباط سازمانهای مختلف با یكدیگرو تبادل مكاتبات بین آنها استاندارد مشخصی تحت عنوان پروتكل تبادل الكترونیكی مكاتبات ایجاد شده است.این استاندارد تنها شامل فرمت اطلاعات ارسالی و یا دریافتی میشود و از جهت نحوه ارسال و دریافت و رسانه استاندارد مربوطه مطلوبی عرضه نكرده و سیستم های مختلف جهت این ارتباط معمولا از كیل سرورهای كختلف موود استفاده می كنند. سیستم چاپاری برید سازمان الكترونیك آن را به یك میل سرور پیشرفته تبدیل می كند كه جهت ارتباط با آن میتوان مستقیما از پروتكل های استاندارد پیام رسانی استفاده كرد و مستقیما به سازمان الكترونیك برید ایمیل نمود. در این صورت سازمان نیاز به استفاده از كیل سرورهای دیگر در كنارسیستم اتوماسیون اداری خود ندارند.

 • امكان ارسال اتوماتیك نامه به سازمان مقصد پس از ثبت در مبدا
 • امكان ثبت شماره دهی و توزیع نامه در مقصد بصورت اتوماتیك
 • امكان ارسال پیام به سازمان های دیگر علاوه بر نامه
 • امكان ارسال نامه از كارتابل اداری به پست الكترونیكی شخصی و بالعكس
 • امكان تعریف كارتابل مجزا برای پست الكترونیكی شخصی هر كاربر

سامانه تبادل الكترونیكی برید

Tabadol

با گسترش استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری در سازمانها و استقبال گسترده با مدیران سازمانها از این سیستمها و همچنین گسترش میزان استفاده از شبكه های كامپیوتری از جمله اینترنت و یا شبكه های ملی و سازمانی گسترده ارتباطات بین سازمانی  تبدیل به چالشی مهم برلی سازمانها شده است. از این رو سامانه تبادل  الكترونیكی برید بر آن است تا با در نظر گرفتن محدودیت ها و مشكلات این قبیل از شبكه ها یكپارچگی فرایند گردش مكاتبات را كه در درون سازمانها به خوبی محقق شده است در سطح فراسازمانی و یا حتی ملی گسترش دهد و از طریق یك نامه با تمامی اطلاعات مندرج در آن (نه فقط تصویر9 ما بین سازمان ها مختلف مربوط، به صورت كاملا الكترونیك و خودكار(فارغ از هرگونه ثبت و صدورهای متوالی در سازمان ها مختلف) به گردش درآید.

 • این گردش ممكن است از طریق سرویس های نمابر ece و ECE صورت پذیرد.
 • امكان ارسال یك موجودیت سازمانی از روشهای مختلف بصورت همزمان
 • امكان رویداد نگاری و ذخیره سازی سوابق ارسال و تاییدیه های ارسال موجودیت سازمانی
 • قابلیت مدیریت متمركز ساز و كارهای ارسال و دریافت موجودیت های سازمانی
 • پشتیبانی از سخت افزارهای ویژه ارسال و دریافت مانند نمابرهای با قابلیت پشتیبانی از چندین خط بصورت همزمان