مدیریت نمابر

با گسترش میزان استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری و جایگزینی روشهای الكترونیكی بجای روشهای فیزیكی و دستی،رویكرد سازمانها به مقوله امنیت نسبت به گذشته تفاوت زیادی كرده است .از این رو تهدیدات امنیتی نیز در فضای اتوماسیون اداری شكل های جدیدی به خود گرفته است.شركت برید نیز با بهره گیری از روشهای نوین امنیتی سعی كرده است تا اطمینان خاطر را برای سازمانها ایجاد نماید.

  • پیاده سازی زیر ساخت كلید عمومی
  • اعتبار سنجی پیشرفته كاربران از طریق احراز هویت دو عاملی
  • كنترل دسترسی
  • ردیابی وقایع
  • رمزنگاری