چاپاری

در حال حاضر جهت ارتباط سازمانهای مختلف با یكدیگرو تبادل مكاتبات بین آنها استاندارد مشخصی تحت عنوان پروتكل تبادل الكترونیكی مكاتبات ایجاد شده است.این استاندارد تنها شامل فرمت اطلاعات ارسالی و یا دریافتی میشود و از جهت نحوه ارسال و دریافت و رسانه استاندارد مربوطه مطلوبی عرضه نكرده و سیستم های مختلف جهت این ارتباط معمولا از كیل سرورهای كختلف موود استفاده می كنند. سیستم چاپاری برید سازمان الكترونیك آن را به یك میل سرور پیشرفته تبدیل می كند كه جهت ارتباط با آن میتوان مستقیما از پروتكل های استاندارد پیام رسانی استفاده كرد و مستقیما به سازمان الكترونیك برید ایمیل نمود. در این صورت سازمان نیاز به استفاده از كیل سرورهای دیگر در كنارسیستم اتوماسیون اداری خود ندارند.

  • امكان ارسال اتوماتیك نامه به سازمان مقصد پس از ثبت در مبدا
  • امكان ثبت شماره دهی و توزیع نامه در مقصد بصورت اتوماتیك
  • امكان ارسال پیام به سازمان های دیگر علاوه بر نامه
  • امكان ارسال نامه از كارتابل اداری به پست الكترونیكی شخصی و بالعكس
  • امكان تعریف كارتابل مجزا برای پست الكترونیكی شخصی هر كاربر