• درخواست دمو

  نام(*)
  Invalid Input

  نام خانوادگی(*)
  Invalid Input

  نام سازمان(*)
  Invalid Input

  جایگاه سازمانی
  Invalid Input

  استان(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  شهر(*)
  لطفا استان را انتخاب نمایید

  تلفن ثابت(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  تلفن همراه
  Invalid Input

  آدرس ایمیل
  Invalid Input

  Invalid Input

چاپاری

[yee_row column-size="md-column" boxed_layout="yee-container-fluid" padding_layout="" style_detail="" theme_options="flattern" border_color="" border="none" background_image_options="none" background_image="" background_color_options="none" background_color="" responsive_column_reset="no" ex_class="" id="" visiable="1"][yee_column width="1/1" ors="" column-size="md-column" xs-column="0" xs-hidden="" sm-column="0" sm-hidden="" md-column="0" md-hidden="" lg-column="0" lg-hidden="" hidden-print="visiable" background_image="" background_color="" ex_class="" visiable="1"][yee_text_block css_animation="no" ex_class="" style_detail="" yee-widget-theme="default" border_color="" border="none" visiable="1"]{textblock_content}<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">در حال حاضر جهت ارتباط سازمانهای مختلف با یكدیگرو تبادل مكاتبات بین آنها استاندارد مشخصی تحت عنوان پروتكل تبادل الكترونیكی مكاتبات ایجاد شده است.این استاندارد تنها شامل فرمت اطلاعات ارسالی و یا دریافتی میشود و از جهت نحوه ارسال و دریافت و رسانه استاندارد مربوطه مطلوبی عرضه نكرده و سیستم های مختلف جهت این ارتباط معمولا از كیل سرورهای كختلف موود استفاده می كنند. سیستم چاپاری برید سازمان الكترونیك آن را به یك میل سرور پیشرفته تبدیل می كند كه جهت ارتباط با آن میتوان مستقیما از پروتكل های استاندارد پیام رسانی استفاده كرد و مستقیما به سازمان الكترونیك برید ایمیل نمود. در این صورت سازمان نیاز به استفاده از كیل سرورهای دیگر در كنارسیستم اتوماسیون اداری خود ندارند.</span></span></p> <ul> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان ارسال اتوماتیك نامه به سازمان مقصد پس از ثبت در مبدا</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان ثبت شماره دهی و توزیع نامه در مقصد بصورت اتوماتیك</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان ارسال پیام به سازمان های دیگر علاوه بر نامه</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان ارسال نامه از كارتابل اداری به پست الكترونیكی شخصی و بالعكس</span></span></li> <li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:12px">امكان تعریف كارتابل مجزا برای پست الكترونیكی شخصی هر كاربر</span></span></li> </ul>

شرکت دانش بنیان

بیش از ۱۲۰۰ مرکز نصب در سراسر کشور

بیش از صدها هزار کاربر در سطح کشور

۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک