سامانه تبادل الكترونیكی برید

با گسترش استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری در سازمانها و استقبال گسترده با مدیران سازمانها از این سیستمها و همچنین گسترش میزان استفاده از شبكه های كامپیوتری از جمله اینترنت و یا شبكه های ملی و سازمانی گسترده ارتباطات بین سازمانی  تبدیل به چالشی مهم برلی سازمانها شده است. از این رو سامانه تبادل  الكترونیكی برید بر آن است تا با در نظر گرفتن محدودیت ها و مشكلات این قبیل از شبكه ها یكپارچگی فرایند گردش مكاتبات را كه در درون سازمانها به خوبی محقق شده است در سطح فراسازمانی و یا حتی ملی گسترش دهد و از طریق یك نامه با تمامی اطلاعات مندرج در آن (نه فقط تصویر9 ما بین سازمان ها مختلف مربوط، به صورت كاملا الكترونیك و خودكار(فارغ از هرگونه ثبت و صدورهای متوالی در سازمان ها مختلف) به گردش درآید.

  • این گردش ممكن است از طریق سرویس های نمابر ece و ECE صورت پذیرد.
  • امكان ارسال یك موجودیت سازمانی از روشهای مختلف بصورت همزمان
  • امكان رویداد نگاری و ذخیره سازی سوابق ارسال و تاییدیه های ارسال موجودیت سازمانی
  • قابلیت مدیریت متمركز ساز و كارهای ارسال و دریافت موجودیت های سازمانی
  • پشتیبانی از سخت افزارهای ویژه ارسال و دریافت مانند نمابرهای با قابلیت پشتیبانی از چندین خط بصورت همزمان